Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka
Ilość
Razem
Ilość produktów w Twoim koszyku: 0. Jest 1 produkt w Twoim koszyku.
Razem produkty:
Dostawa:  Do ustalenia
Razem
Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka


Regulamin zakupów

obowiązuje od 1.01.2021 roku

Regulamin określa zasady sprzedaży produktów oferowanych przez arka-meble.pl należący do firmy ARKA Aleksander Czarny i  Wspólnicy Sp.j. z siedzibą przy ul. Nowohuckiej 69A w Krakowie, założonej w 1990 roku, wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przez  Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000114513, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Firma posiada numer REGON: 003896936 oraz numer NIP 678  002 94 64

 

Informacje ogólne

Definicje

1. Adres firmy prowadzącej sklep internetowy arka-meble.pl:

ARKA Aleksander Czarny i Wspólnicy Sp j.,

ul. Nowohucka 69A,

 30-728 Kraków

2. Adres reklamacyjny:

ARKA Aleksander Czarny i Wspólnicy Sp. j.,

ul. Nowohucka 69A,

30-728 Kraków

e-mail: sklep@arka-meble.pl

3. Cennik dostaw – znajduje się w zakładce „Koszty i terminy dostawy”:

4. Kontakt do sklepu internetowego:

ARKA studio meblowe

ul. Nowohucka 69A, 30-728 Kraków

mail: sklep@arka-meble.pl

tel. 12 656 39 00 wew.21 (pon.-pt. 8.00-16.00)

5. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem:

6. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

7. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

8. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

9. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

10. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

11. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

12. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient, jak i "PB jednoosobowy"

13. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.

14. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

15. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę

16. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

17. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

18. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

19. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.

20. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.

21. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

22. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem https://arka-meble.pl/  za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

23. Sprzedający:

ARKA Aleksander Czarny i Wspólnicy Sp. j.

ul. Nowohuckiej 69A,

30-728 Kraków,

KRS 0000114513,

REGON: 003896936

NIP 678 002 94 64

KONTO BANKOWE: 96124014441111000009358083

24. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

25. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba dni roboczych lub tygodni.

26. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

27. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

28. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności, jeśli rzecz:

a. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,

c. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy,
a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

e. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;

f. nie ma właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

29. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także, jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

30. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym,
a Sprzedającym.

31.  „PB jednoosobowy" - osoba fizyczna zawierająca w ramach sklepu ze Sprzedającym, umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej.

32. Newsletter. Zapraszamy do zapisów na naszego Newslettera. Za jego pośrednictwem otrzymają Państwo informacje o nowościach, promocjach i wszystkich ważnych wydarzeniach i informacjach dotyczących naszego sklepu internetowego. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami prawa RODO.  

33. Firmy Kurierskie - współpracujemy ze wszystkimi firmami kurierskimi, które prowadzą działalność na terenie Polski i cieszą się nieposzlakowaną opinią klientów.

Warunki ogólne

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

2. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

3. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

4. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.

5. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

a. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, informacji o prawie odstąpienia od umowy, linka do niniejszego regulaminu do ściągnięcia w wersji pdf, linka do wzoru formularza odstąpienia od umowy do ściągnięcia w wersji pdf,

b. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.

6. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy, jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

7. Korzystanie ze sklepu internetowego wymaga spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub

b) Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies, Google Chrome, Safari, Opera oraz minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać mail i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Mail i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

9. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

10.   Postanowienia dotyczące PB jednoosobowych znajdują zastosowanie do umów zawartych przez tę grupę kupujących od Sprzedawcy od dnia 1 stycznia 2021 r.

Zamówienia

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności,
z których część może być wielokrotnie powtarzana:

a. dodanie produktu do Koszyka;

b. wybór rodzaju dostawy;

c. wybór miejsca wydania rzeczy;

d. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję”, opatrzonym komentarzem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

e. wybór rodzaju płatności;

3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

4. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po potwierdzeniu przez Konsumenta zamówienia poprzez wysłanie wiadomości mail w odpowiedzi na otrzymaną wiadomość mail ze sklepu internetowego arka-meble.pl, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego.

5. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

6. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).

7. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

8. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt 5b.

Płatność

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

a) płatność kartą kredytową lub przelewem elektronicznym, należność pobiera serwis Płatności.pl

b) płatność przy odbiorze - należność pobiera kurier

c) płatność przelewem bankowym bezpośrednio na konto sklepu: ARKA Aleksander Czarny i Wspólnicy Sp. j  Bank Pekao S.A. II O/Kraków nr 96124014441111000009358083

Do każdego zamówienia z dostawą na terenie Polski doliczany jest koszt dostawy kurierem. 
Do zamówień płatnych przy odbiorze doliczana jest też dodatkowa opłata za tą usługę.

Do każdego zamówienia z dostawą na terenie innego kraju doliczany jest koszt dostawy przesyłki priorytetowej za pośrednictwem poczty.

Przesyłki zagraniczne mogą być opłacane wyłącznie przelewem bankowym.

Koszty i terminy dostawy

Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia - określony w dniach roboczych liczonych od dnia złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu. W przypadku zamówienia na towary o różnym czasie realizacji obowiązuje najdłuższy z podanych terminów.

Termin otrzymania przesyłki to czas realizacji + przewidywany czas dostawy.

Czas dostawy zamówienia kurierem na terenie kraju - 1 - 3 dni robocze.

Czas dostawy zamówienia w Europie za pośrednictwem poczty - 3 - 14 dni roboczych.

Czas dostawy zamówienia poza Europą za pośrednictwem poczty - 7 - 28 dni roboczych.

Koszt dostawy zamówienia na terenie Polski: 

Koszt wysyłki kurierem (płatność przelewem) - Przesyłka standardowa, wymiary 140x60x60, waga do 30 kg. -  15 zł brutto

Koszty przesyłki przekraczającej powyższe wymiary i wagę – kalkulowane są indywidualnie

Koszt wysyłki kurierem (płatność za pobraniem) - 19 zł brutto

Koszt wysyłki do Paczkomatu Inpost - 13 zł brutto

Dostawa gratis przy zamówieniu towarów o wartości min. 300 zł brutto

Koszty dostawy towaru wraz z montażem przez serwis studia meblowego ARKA - kalkulowany indywidualnie

Przy wyborze opcji "odbiór własny" w magazynie studia meblowego ARKA - bez dodatkowych kosztów.

Odbiór własny w magazynie studia meblowego ARKA

W przypadku odbioru osobistego nabywca jest zobowiązany dokonać oględzin towaru w momencie odbioru oraz złożyć podpis na stosownym dokumencie potwierdzającym jego odbiór.

Po odbiorze produktu i złożeniu podpisu na stosownym potwierdzeniu, arka-meble.pl nie ponosi odpowiedzialności za widoczne uszkodzenia mechaniczne stwierdzone w późniejszym terminie.

W przypadku odbioru osobistego Nabywca jest zobowiązany do odebrania towaru do 3 (trzech) dni roboczych od momentu otrzymania potwierdzenia mailowego lub telefonicznego ze sklepu internetowego arka-meble.pl. W przypadku nie odebrania towaru w ustalonym terminie Nabywca może zostać obciążony kosztami magazynowania towaru. Koszty magazynowania naliczane są za każdy dzień roboczy i wynoszą 13 zł/dzień.

Do każdego zamówienia z dostawą na terenie innego kraju doliczany jest koszt dostawy przesyłki priorytetowej za pośrednictwem poczty.

Nabywca ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki i jej zawartość w obecności spedytora. W przypadku stwierdzenia powstania szkody transportowej zobowiązany jest wykonać akty staranności wymagane przepisami ustawy z dnia 15.11.1984 r. - Prawo przewozowe /Dz.U. z 1995 r., Nr 119, poz.575 z póź. zm./ dla zachowania odpowiedzialności przewoźnika, a w szczególności spowodować protokolarne ustalenie przez przewoźnika stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Stanowi to podstawę do uznania reklamacji.

Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

Zwroty i reklamacje

Prawo do odstąpienia od umowy

1. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem lub PB jednoosobowym, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza, który jest dostępny na stronie sklepu: arka-meble.pl w zakładce „Zwroty i reklamacje” i wysłane go kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:

a. wiadomością mail, na adres sklep@arka-meble.pl

b. w formie pisemnej, na adres:

ARKA Aleksander Czarny i Wspólnicy Sp. j.,

ul. Nowohuckiej 69A,

30-728 Kraków

3. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi, PB jednoosobowemu na mail (podany przy zawieraniu umowy i inny, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

5. W przypadku skorzystania przez Konsumenta lub PB jednoosobowego z prawa odstąpienia od umowy, mają ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

6. Konsument lub PB jednoosobowy odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

7. Konsument lub PB jednoosobowy nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

8. Konsument lub PB jednoosobowy ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta lub PB jednoosobowego zwróci im wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument lub PB jednoosobowy wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi lub PB jednoosobowemu dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.

10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument lub PB jednoosobowy, chyba, że Konsument lub PB jednoosobowy wyraźnie zgodzili się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta lub PB jednoosobowego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub PB jednoosobowego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12. Konsumentowi oraz PB jednoosobowemu zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta oraz PB jednoosobowego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta oraz PB jednoosobowego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

h. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub PB jednoosobowego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

i. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

j. w przypadku gdy umowa zawarta z PB jednoosobowym będzie miała charakter zawodowy i dotyczyć będzie branży czy specjalizacji w jakiej działa PB jednoosobowy.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad.

2. W przypadku umowy z Konsumentem, PB jednoosobowym  jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

3. Konsument, PB jednoosobowy jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta,
PB jednoosobowego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

4. Konsument,  PB jednoosobowy może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

5. Konsument, PB jednoosobowy nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

6. Konsument  , PB jednoosobowy jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

a. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

b. żądać usunięcia wady.

7. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, PB jednoosobowego

8. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta,  PB jednoosobowego jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

9. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument, PB jednoosobowy  może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

10. W przypadku reklamacji dotyczących widocznych uszkodzeń mechanicznych Produktów lub przesyłki powstałych podczas transportu, Kupujący podpisze w obecności osoby dostarczającej Rzeczy odpowiedni protokół reklamacyjny.

Kupujący powinien sprawdzić Rzeczy w momencie ich dostawy

11. Konsument,  PB jednoosobowy który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, w celu najszybszego możliwego terminu rozpatrzenia reklamacji jest obowiązany:

a. Zawiadomić Sprzedającego telefonicznie, poprzez mail lub osobiście o zamiarze złożenia reklamacji, podając jej powód,

b. Dostarczyć Sprzedającemu poprzez mail zdjęcia wady,

c. Jeśli na podstawie dostarczonych zdjęć Sprzedający nie może stwierdzić istnienia wady - na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument , PB jednoosobowy obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument, PB jednoosobowy jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

12. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §4 pkt. 10.

13. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

14. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:

a. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;

b. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;

c. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;

d. żądania usunięcia wady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta PB jednoosobowego.

15. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, PB jednoosobowemu a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, PB jednoosobowemu

16. Roszczenie Konsumenta, PB jednoosobowego o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

17. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

18. W terminach określonych w §4 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

19. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

20. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §4 pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

21. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

22. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

Ochrona danych osobowych

1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.
2. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
3. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej na Stronie Internetowej.

Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

2. O zmianach regulaminu będziemy informować na stronie internetowej sklepu Sprzedającego arka-meble.pl. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce „Regulamin sklepu” na stronie sklepu: arka-meble.pl. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
       Regulamin sklepu internetowego ARKA studio meblowe